Belkyra mot dubbelhaka

Injicera bort din dubbelhaka med Belkyra

Att man har en dubbelhaka kan ha olika orsaker; åldrande, genetik eller viktuppgång. Man kan idag använda olika metoder för att bli av med sin dubbelhaka, både kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingsalternativ finns.

Nu kan du injicera bort din dubbelhaka. Med läkemedlet Belkyra kan du enkelt och smidigt låta dubbelhakan sjunka tillbaka genom att punktvis injicera området. Resultatet kan likställas med en fettsugning men du slipper lång konvalescens, ojämnheter och långvarigt känselbortfall.

Belkyra är det första godkända läkemedlet för submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Det används hos vuxna patienter som upplever sin dubbelhalka besvärande. Det kan i vissa fall också användas för att ta bort lokala fettdepåer på kroppen som kan vara svåra att komma åt med fettsugning eller fettfrysning. Exempel på dessa områden är insida knän och framsidan av armhålorna.

Hur fungerar behandlingen?

Läkemedlet Belkyra innehåller den aktiva substansen deoxicholsyra. Den tillverkas naturligt i kroppen för att underlätta nedbrytningen av fett. Belkyra är icke-human, icke-animalisk (som inte härstammar från människa eller djur) och är identisk med det naturligt förekommande deoxicholsyran.

Behandlingen är individuellt utformad. När Belkyra injiceras i hakan förstörs fettcellerna i området, vilket resulterar i en mer markerad hakprofil.

Det krävs i regel flera behandlingar för att uppnå ett fullgott resultat eftersom dubbelhakans storlek förbättras gradvis efter varje behandlingstillfälle.

Behandlingen kan därför upprepas flera gånger men ska inte överskrida 6 behandlingstillfällen. Normalt brukar 2 till 3 behandlingstillfällen vara tillräckligt för önskat resultat.

Tidsintervallet mellan varje behandling ska vara minst 4 veckor men vi rekommenderar 6-8 veckor mellan behandlingarna.

Så går det till

Din behandlare injicerar små mängder av läkemedlet på flera olika ställen i det område som ska behandlas. Hur mycket Belkyra du kommer att få och hur många behandlingar du behöver baseras på mängden fett under hakan.

Du kommer att få flera injektioner vid varje behandlingstillfälle. Antalet injektioner och behandlingstillfällen beror på dina individuella behov. Inför varje behandlingstillfälle kommer din behandlare anpassa Belkyra-behandlingen till dina behandlingsmål. Tillsammans avgör behandlaren och du vilken behandlingsplan som är mest lämplig.

Gör det ont?

Behandlingen kan upplevas obehaglig och i vissa fall smärtsam. Många beskriver det som stickningar och spänningar i huden. Obehaget varar ca 5-10 minuter efter avslutad behandling. Det är dock inte sticken i sig som orsakar obehaget utan läkemedlet, därför hjälper inte bedövningssalva. Det effektivaste sättet att förebygga smärta är att kyla området som ska behandlas.

Hur många behandlingar krävs?

De flesta som behandlas Belkyra upplever en synlig förbättring av hakprofilen efter 2-3 behandlingar. I mer sällsynta fall kan det krävas upp till 6 behandlingar för ett optimalt resultat. När önskat resultat har uppnåtts krävs det oftast inte ytterligare behandlingar.

Ger behandling med Belkyra några biverkningar?

Precis som med andra injicerbara behandlingar kan man uppleva biverkningar av Belkyra. Direkt efter behandling kan du uppleva smärta, svullnad/vätskeansamling, blåmärken eller minskad känslighet under hakan. De här effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva. Räkna med att en viss svullnad och ömhet kan finns kvar ända upp till 2 veckor efter en behandling. Biverkningarnas förekomst, svårighetsgrad och varaktighet är i allmänhet störst efter första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.

TIPS! Det kan hjälpa att lägga is eller en kylpåse på behandlingsområdet i 10-15 minuter vid behov.

När ska du undvika att göra en Belkyra behandling?

  • Om du är allergisk mot deoxicholsyra eller något annat innehållsämne såsom vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering) och vattenfritt dinatriumfosfat.
  • Om du har en infektion i den del av hakan eller halsen där produkten ska injiceras.
  • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder Belkyra.

Varningar och försiktighet

Behandlaren kommer att undersöka hur du mår före varje behandling. Tala om för behandlaren om eventuella sjukdomar du har före varje behandling.

Behandlaren kommer ägna särskild uppmärksamhet åt området kring halsen eftersom försiktighet är nödvändig vid eventuell sjukdom eller tidigare operation (t.ex. ärrbildning, fettsugning).

Tillfällig vävnadsskada (t.ex. ytliga hudsår) kan förekomma om Belkyra injiceras i andra vävnader än underhudsfett. Belkyra får därför endast ges som subkutan injektion (under huden).

Alla dessa biverkningar har fullständigt gått tillbaks utan varaktiga effekter och utan behandling.

Sex goda argument att välja Belkyra injektionsbehandling

  • Ingen konvalescens, du kan gå tillbaka till jobbet direkt efter behandling.
  • Permanent effekt
  • Ingen invasiv behandling, nedsövning och därmed större risk för komplikationer.
  • Slipp ojämnheter, slapp hud som fettsugning ofta medför.
  • Inget kompressionsbandage krävs runt hakan efter behandling.
  • Kortvarig svullnad och känselbortfall (jämför fettsugning där slutligt resultat kan ses först efter minst ett år).

Prislista

För ett behandlingstillfälle krävs vanligtvis två ampuller. Den sammanlagda kostnaden för läkemedel samt arbete är 8 900 kr.

Vanligtvis krävs 2 behandlingar vid måttlig dubbelhaka.

Inför behandlingen är konsultation obligatorisk för att avgöra dina förutsättningar. Kostnad 300 kr, utförs behandlingen ingår den i priset.

Alla priser inkluderar moms.


Behandlingen ges på alla våra kliniker.